czwartek, 20 października 2016

Konkurs "Pokaż swoje SNAFU"Regulamin konkursu fotograficznego „Pokaż swoje SNAFU”

1. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu fotograficznego„Pokaż swoje SNAFU”, zwanego dalej „Konkursem” jest Strona Facebook Camp SNAFU oraz Cytadela ASG zwanymi dalej „Organizatorem”.

2. Cel i tematyka konkursu
Celem Konkursu jest zebranie zdjęć przedstawiających graczy ASG. Zdjęcia powinny być w szeroko pojęty sposób zabawne, nietypowe lub śmieszne. Istotna jest inwencja autorów zdjęć.

3. Uczestnicy konkursu
Konkurs jest skierowany do wszystkich graczy ASG interesujących się fotografią bez względu na to czy są aktywnymi uczestnikami gier organizowanych przez Organizatorów.

4. Organizacja konkursu
1. etap I zgłoszenia
a. Każda osoba będąca użytkownikiem portalu Facebook może zgłosić w wątku konkursowym zdjęcia, które zdaniem jego są zabawne, gracz może zgłosić maksymalnie 3 zdjęcia.
b. Zdjęcia można zgłaszać w okresie od 20.10.2016 r do 20.11.2016 r. (decyduje data systemowa).
2. etap II konkurs właściwy
a. Na podstawie zgłoszeń organizatorzy do dnia 22.11.2016 utworzą galerię zdjęć ze zdjęć spełniający warunki konkursu.
b. Głosowanie odbędzie się przez dodawanie lajków przez osoby oglądające zdjęcia
c. Jedna osoba może głosować na więcej niż jedno zdjęcie

5. Warunki dotyczące fotografii
1. osoba zgłaszająca zdjęcie musi dysponować prawem do tej fotografii.
2. zdjęcie może być poddane obróbce przed publikacją w dowolny sposób.
3. zdjęcie może być nagradzane na innych konkursach.
4. zgłoszenie zdjęcia do konkursu oznacza zgodę na jego wykorzystanie, w przypadku wygrania którejkolwiek z nagród, przez Organizatorów do celów promocyjnych, w szczególności do reprodukcji nagrodzonych zdjęć.
5. zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że nie narusza ono praw osób trzecich. W szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace
konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym powyżej.
W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorom, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze
skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

6. Ocena zdjęć i rozstrzygnięcie konkursu
1. Nagrodę główną wygrywa osoba, która jest autorem zdjęcia, które w dniu 29 listopada 2016 o godzinie 20.00 zgromadzi najwięcej lajków od użytkowników portalu Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość ustalenia dwóch dodatkowych wyróżnień.

7. Nagrody
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 300 zł na zakupy na sklepie Cytadela ASG (zakupy bezpośrednie lub przez sklep online).
2. Organizator po uzyskaniu adresu Zwycięzcy prześle na wskazany przez niego adres bon.
3. W przypadku przyznania przez Organizatorów wyróżnień nagrodą za nie będzie bon o wartości 100 zł na zakupy w sklepie Cytadela ASG (zakupy bezpośrednio lub przez sklep online).

8. Postanowienia końcowe
1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej http://campsnafu.blogspot.com/
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.
3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).
4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

0 komentarze:

Publikowanie komentarza

Wspiera nas:

 
Google